What You Expect - Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding van Algemene Voorwaarden

De website What You Expect (de 'Panelwebsite') is beschikbaar voor u dankzij Ipsos NV ('Ipsos'), en is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Door het gebruik van de Panelwebsite gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Gebruik de Panelwebsite niet als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Ipsos behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken. We zullen u via de Panelwebsite op de hoogte stellen van eventuele updates. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht van kracht te zijn zodra deze gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Panelwebsite worden geplaatst.

1.1 Panellidmaatschap

De Panelwebsite werd ontworpen als een interactief panel waar geregistreerde leden ('Panelleden') vragen kunnen beantwoorden die door Ipsos of door de Europese Centrale Bank ('Klant van Ipsos') op de Panelwebsite zijn geplaatst voor onderzoeksdoeleinden. U gaat ermee akkoord om een Panellid te worden en zich aan deze Algemene Voorwaarden te houden.

Lidmaatschap van en toegang tot What You Expect is alleen voor mensen die 18 jaar of ouder zijn, aan de screeningcriteria voldoen en voor wie voortdurende deelname niet medisch gecontra-indiceerd of anders ongepast is.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, bevestigt u dat u in aanmerking komt om een Panellid te worden en gaat u ermee akkoord om Ipsos onmiddellijk op de hoogte te stellen van alles wat uw geschiktheid zou kunnen beïnvloeden. U bevestigt dat u uit vrije wil deelneemt en dat u weet dat u uw deelname op elk gewenst moment kunt stoppen.

U erkent dat u lid bent van de Panelwebsite en bijgevolg zal Ipsos u compenseren voor uw deelname aan relevante enquêtes in overeenstemming met het Compensatieprogramma voor enquêtes dat in deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven.

Alle inhoud is eigendom van en wordt beheerd door Ipsos en/of de Klant van Ipsos. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deelname aan de Panelwebsite bepaalde communicatie van Ipsos kan omvatten, zoals administratieve berichten, en dat deze communicatie als onderdeel van het panellidmaatschap wordt beschouwd. U kunt niet afzien van ontvangst van deze communicatie als u lid wilt blijven van de Panelwebsite.

Tenzij expliciet anders vermeld is, zijn alle nieuwe functies die de huidige Panelwebsite uitbreiden of verbeteren, waaronder de release van nieuwe functies, aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Panelwebsite en die toegang brengt mogelijk kosten van derden met zich mee (zoals internetprovider of beltegoed). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang tot de Panelwebsite te krijgen.

1.2 Naleving van relevante regels

De Panelwebsite is een platform met beperkte toegang. U gaat ermee akkoord om alle informatie die wordt geplaatst op of die u ontvangt via de Panelwebsite, of die anderszins verband houdt met de Panelwebsite, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen. U erkent dat Ipsos onder bepaalde omstandigheden mogelijk bepaalde informatie over u of uw antwoorden op enquêtes aan de Klant van Ipsos moet verstrekken om hen in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. U gaat ermee akkoord om Ipsos en/of de Klant van Ipsos alle redelijke medewerking te verlenen om hen te helpen verder onderzoek uit te voeren en/of wettelijke verplichtingen na te komen.

2. Registratieinformatie en privacybeleid

Wanneer u zich op de Panelwebsite registreert, moet u uw naam, e-mailadres en andere informatie over uzelf verstrekken. Alle informatie die u verstrekt of die door het Panel tijdens een bezoek aan het Panel wordt verzameld, is aan de voorwaarden van het privacybeleid onderworpen. Bekijk hier ons privacybeleid voor meer informatie.

U kiest een gebruikersnaam en wachtwoord bij het voltooien van het registratieproces op de Panelwebsite. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord. U bent bovendien volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord om (a) Ipsos onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of van elke andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie op de Panelwebsite uitlogt. Ipsos is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze zaken.

U kunt op elk gewenst moment na het voltooien van het registratieproces een foto van uzelf toevoegen. U kunt uw profiel op elk gewenst moment bezoeken om uw profielfoto toe te voegen/te verwijderen/te wijzigen, evenals om uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres te wijzigen. U heeft toegang tot uw profielinformatie op de Panelwebsite: klik op 'Accountinstellingen', werk uw profiel bij en sla de updates die u heeft gemaakt op door te klikken op 'Opslaan'. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud die op uw profiel wordt geplaatst.

3. Profielinformatie van de gebruiker

We kunnen u de toekenning weigeren van en u mag niet kiezen voor een gebruikersnaam die of e-mailadres dat al door iemand anders wordt gebruikt, u voorstelt als een andere persoon, toebehoort aan een andere persoon (zonder de voorafgaande toestemming van die persoon), de intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon schendt, vulgair of aanstootgevend is, of we dit om andere redenen naar eigen goeddunken afwijzen. In verband met uw gebruik van de Panelwebsite, gaat u ermee akkoord dat alle informatie in uw profiel nauwkeurig, waarheidsgetrouw, actueel en volledig is. Ipsos kan uw account stopzetten als de verstrekte informatie onnauwkeurig, onjuist, verouderd of onvolledig blijkt te zijn.

4. Het delen van inhoud en informatie van de Panelwebsite

Een profiel aanmaken en een foto op uw profiel uploaden, is volledig vrijwillig. Bepaalde informatie die u in uw openbaar profiel verstrekt, zoals uw gebruikersnaam en profielfoto, worden beschouwd als openbaar beschikbaar voor iedereen, waaronder voor andere panelleden, en zullen daarom niet vertrouwelijk blijven.

Zelfs nadat u informatie van uw profiel heeft verwijderd of uw account heeft verwijderd, blijven kopieën van de informatie en inhoud die aan de Panelwebsite toegevoegd zijn voor Ipsos en de sponsorende Klant van Ipsos zichtbaar.

Ongeautoriseerd gebruik: als de vertrouwelijkheid van uw gebruikersidentificatie of wachtwoord(en) in gevaar is, of als u zich bewust wordt van eender welk ongeautoriseerd gebruik van uw account of van een andere inbreuk op de beveiliging, bent u ervoor verantwoordelijk om ons hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen. U kunt ons verwittigen door een e-mail te sturen naar support.nl@whatyouexpect.eu.

5. Technologische vereisten

Ons doel is om:

 • Ervoor te zorgen dat de enquêtes een formaat hebben dat geschikt is voor uw apparaat.
 • Te helpen bij het verlenen van ondersteuning aan u als u problemen ondervindt bij het openen of invullen van een enquête.

Om deze redenen gebruiken we de onderstaande maatregelen, die elk ook meer gedetailleerd worden beschreven in ons privacybeleid.

 • a. Cookies

  We gebruiken verschillende soorten cookies en kunnen ook cookies van derden lezen. Behalve met uw voorafgaande toestemming, worden cookies uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, kwaliteitscontrole, validatie en – belangrijker nog – om te voorkomen dat wij u herinneringen sturen voor een online enquête die u al heeft ingevuld.

 • b. Digitale vingerafdrukken

  We kunnen ook gebruikmaken van digitale vingerafdruktechnologie om bepaalde informatie over uw computerhardware en -software te verzamelen.

 • c. Andere informatie over uw computer

  We leggen ook automatisch informatie vast, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, instellingen voor beeldschermweergave, browsertype en het gebruik van Flash en Java.

6. Schadeloosstelling; Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord om Ipsos, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, agenten, co-branders, klanten of andere partners, en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke vordering of eis, met inbegrip van redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit inhoud die u indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via de Panelwebsite, uw gebruik van de Panelwebsite, uw verbinding met de Panelwebsite, uw schending van de Algemene Voorwaarden of uw schending van eventuele rechten van een ander.

Elke onwettige of minachtende handeling die u tijdens uw lidmaatschap aan de Panelwebsite en uw deelname aan door Ipsos uitgevoerde onderzoeken uitvoert en die kan worden beschouwd als een schending van het strafrecht en/of het burgerlijk recht, stelt Ipsos in de gelegenheid om alle rechtsmiddelen in te zetten, voor zover dit wettelijk en billijk is toegestaan. Ipsos wijst alle garanties, expliciet en impliciet, met betrekking tot uw lidmaatschap van de Panelwebsite en uw deelname aan door Ipsos uitgevoerde onderzoeken van de hand en is op geen enkele wijze aansprakelijk (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade), jegens u of een derde partij, voor uw lidmaatschap aan de Panelwebsite en uw deelname aan door Ipsos uitgevoerde onderzoeken.

Behalve waar verboden, gaat u ermee akkoord dat (1) alle geschillen, vorderingen of acties die voortvloeien uit of die verband houden met de Panelwebsite afzonderlijk zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot welke procesvorm dan ook, en uitsluitend door arbitrage of alternatieve geschillenbeslechting, zoals gekozen door Ipsos, zullen plaatsvinden in België; (2) alle vorderingen, uitspraken en beloningen beperkt zijn tot werkelijke contante kosten die zijn gemaakt voor deelname, maar in geen geval advocatenhonoraria; en (3) onder geen omstandigheden een lid het recht heeft om beloningen te verkrijgen voor, en leden doen hierbij afstand van alle rechten op, het vorderen van punitieve, incidentele, speciale en gevolgschade en elke andere schade, anders dan voor werkelijke contante kosten, en alle rechten om schadevergoedingen te vermenigvuldigen of anderszins te verhogen.

U zult Ipsos, Klanten van Ipsos, hun gelieerde bedrijven en elk van hun respectieve functionarissen, directeurs, aandeelhouders, werknemers en agenten ontheffen en voor altijd ontslaan van alle vorderingen, rechtszaken, acties, aanspraken, verliezen, aansprakelijkheden, verplichtingen, vonnissen, schadevergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocatenhonoraria) ('Verliezen') die direct of indirect voortvloeien uit letsel, overlijden, materiële schade of andere schade die u (zogezegd) heeft geleden door de distributie, verkoop, consumptie of het gebruik van of contact met een product in verband met een test en evaluatieonderzoek van een product. Dit is niet van toepassing op verliezen die worden veroorzaakt door de grove nalatigheid van Ipsos of een Klant van Ipsos of enige aansprakelijkheid van hen volgens de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid of consumentenbescherming.

7. Geen doorverkoop van service

U gaat ermee akkoord om delen van de Panelwebsite (inclusief uw gebruikersnaam), inhoud van de Panelwebsite, het gebruik van de Panelwebsite of de toegang tot de Panelwebsite niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

8. Eigendomsrechten van Ipsos

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Panelwebsite en alle noodzakelijke software die in verband met de Panelwebsite ('Software') wordt gebruikt, bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten. Verder erkent en gaat u ermee akkoord dat de inhoud van informatie die u via de Panelwebsite wordt getoond, onderworpen is aan auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve wanneer Ipsos hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, mag u geen afgeleide werken van de Panelwebsite of van de software geheel of gedeeltelijk wijzigen, leasen, verhuren, uitlenen, verkopen, verdelen of creëren.

Ipsos bezit en behoudt het exclusieve eigendom van de handelsmerken, logo's, auteursrechten, alle inhoud van de website en andere intellectuele eigendomsrechten ('Ipsos IP'). U mag de Ipsos IP niet gebruiken of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsos. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie, recht, titel of belang in een intellectueel eigendom van Ipsos aan u of enig(e) patent, handelsmerk, auteursrecht, expertise of vergelijkbaar recht dat thans of in de toekomst eigendom is van of onder de zeggenschap van Ipsos valt.

9. Stopzetting

Ipsos behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken (i) deze Algemene Voorwaarden; en/of (ii) uw registratie(s) bij of de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Panelwebsite onmiddellijk, zonder kennisgeving, op te schorten of te beëindigen wanneer u deze Algemene Voorwaarden of anderszins schendt. Ondanks elke beëindiging of afloop van deze Algemene Voorwaarden, hetzij door Ipsos of door u, blijven de voorwaarden van de artikelen 1.2, 3, 4, 6 en 7 onverminderd van kracht.

10. AFWIJZING VAN GARANTIES

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

UW GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO IS. DE PANELWEBSITE EN VERBONDEN SERVICE WORDEN AANGEBODEN OP EEN BASIS VAN 'ZOALS HET IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. IPSOS VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.

IPSOS GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) DE PANELWEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET, (ii) DE PANELWEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL WERKEN, (iii) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE PANELWEBSITE WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET, EN (V) MOGELIJKE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

ELK MATERIAAL DAT DOOR HET GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE WORDT GEDOWNLOAD OF VERKREGEN, WORDT GEDAAN OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO. ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL.

GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE/DAT DOOR U VIA HET PANEL VERKREGEN IS, BIEDT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

EEN KLEIN PERCENTAGE GEBRUIKERS VAN DE PANELWEBSITE KAN EPILEPTISCHE AANVALLEN ERVAREN BIJ BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE. BEPAALDE AANDOENINGEN KUNNEN LEIDEN TOT EERDER NIET-VASTGESTELDE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS DIE GEEN GESCHIEDENIS HEBBEN VAN EERDERE AANVALLEN OF EPILEPSIE. RAADPLEEG UW ARTS ALVORENS DE PANELWEBSITE TE GEBRUIKEN ALS U OF IEMAND IN UW FAMILIE EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEEFT. STOP HET GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE ONMIDDELLIJK EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U ÉÉN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ERVAART TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PANELWEBSITE -- DUIZELIGHEID, VERANDERDE WAARNEMING, OOG- OF SPIERKRAMPEN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ONWILLEKEURIGE BEWEGINGEN OF STUIPTREKKINGEN.

11. Divers

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere voorwaarden of documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigen uw volledige overeenkomst met Ipsos met betrekking tot uw gebruik van de Panelwebsite of een deel daarvan. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet is, deze Algemene Voorwaarden geen rechten of rechtsmiddelen toekennen aan andere personen dan de partijen die bij deze Algemene Voorwaarden betrokken zijn. Als Ipsos geen beschikbare vordering of verdediging nastreeft op grond van deze Algemene Voorwaarden of anders, betekent dit niet dat Ipsos van deze vordering of verdediging afstand neemt. De titels in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen effect op de interpretatie of juridische afdwingbaarheid van de hierin vermelde voorwaarden. Behalve waar verboden, worden alle kwesties en vragen betreffende de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Algemene Voorwaarden en de beslissingen over de Panelwebsite die door Ipsos of de Beheerders van de Panelwebsite worden gemaakt, beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met conflicterende wetten. Als een bepaalde voorwaarde van deze paragraaf of een andere regel hierin nietig, niet-afdwingbaar of in strijd is met de toepasselijke wetgeving zoals hierin voorgesteld, zal deze voorwaarde, maar alleen voor zover dit nodig is om de regel aan de vereisten van deze wet te laten voldoen, worden geacht te zijn gescheiden van de andere algemene voorwaarden. De overige Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn alsof de verwijderde voorwaarde er niet in werd opgenomen.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst herzien op 19 december 2019.

Compensatieprogramma voor enquêtes voor What You Expect
Beloningsregels

Panelleden die in aanmerking komen en blijven voor de Panelwebsite ontvangen enquêtepunten voor het invullen van enquêtes. Elke enquête zal uit één of twee taken bestaan. Enquêtepunten worden verdiend zodra een enquête volledig wordt voltooid (d.w.z. wanneer alle taken van de enquête voltooid zijn). Bovendien worden bonuspunten voor enquêtes verdiend zodra alle taken van drie opeenvolgende enquêtes worden voltooid.

Om enquêtepunten te ontvangen, moet u zich registreren om de Panelwebsite te gebruiken. Telkens wanneer u in aanmerking komt voor een enquête en u alle taken van deze enquête voltooit, wordt het account met enquêtepunten aangevuld met het aantal punten dat wordt aangeboden voor het voltooien van alle taken. Meestal wordt uw account een paar minuten na het afronden van de enquête al gecrediteerd. De bonuspunten worden uiterlijk aan het einde van de volgende maand toegekend. U ontvangt een e-mail zodra de bonuspunten toegevoegd zijn. In geval van een fout, behoudt Ipsos zich het recht voor om aanpassingen aan uw account met enquêtepunten aan te brengen. Ipsos zal u via e-mail op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen.

Elke 100 punten hebben een geldwaarde van € 1 en kunnen worden ingewisseld voor een beloning, waartoe u toegang krijgt in het inwisselgedeelte van de Panelwebsite. U kunt kiezen tussen twee soorten beloningen: cadeaubonnen van Amazon of een donatie aan een goed doel. Wanneer u punten inwisselt voor de door u geselecteerde optie, worden de punten in kwestie onmiddellijk in mindering gebracht op het saldo van uw account.

Het vervallen van enquêtepunten

Punten vervallen niet zolang u lid blijft van de Panelwebsite.

In het geval dat:

a. Ipsos de Panelwebsite stopzet; of

b. Ipsos stopt met het enquêteprogramma van de Panelwebsite; of

c. Het enquêtepuntensysteem om een andere reden wordt stopgezet:

d. U niet langer in aanmerking komt voor het ontvangen van enquêtes, zoals naar eigen goeddunken door Ipsos bepaald wordt,

krijgt u dertig dagen de tijd om uw punten in te wisselen. Na deze periode gaan overgebleven enquêtepunten onherroepelijk verloren.

Als Ipsos uw lidmaatschap van de Panelwebsite echter om een goede reden stopzet, in overeenstemming met de servicevoorwaarden, of als u uw lidmaatschap van de Panelwebsite beëindigt, wordt uw account met enquêtepunten met onmiddellijke ingang afgesloten en gaan alle enquêtepunten verloren.